Aktualności

Programy hodowli dostosowane do nowych przepisów UE

Programy hodowli dostosowane do nowych przepisów UE

Udostępniamy programamy hodowli  dla poszczególnych ras koni, które zostały dostosowane do przepisów:

ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1012
z dnia 8 czerwca 2016 r.
w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”).

Zmiany wprowadzone do programów hodowli będą obowiązywały od 1 kwietnia br.

Wstecz