Aktualności

Polowa_próba dzielności ogierów_śląskich 8.10-10.10.2020

Polowa_próba dzielności ogierów_śląskich 8.10-10.10.2020

Właściciele ogierów zobligowani są do z uiszczenia odpowiedniej opłaty 200 zł lub 400 zł (duże przedsiębiorstwo):

  • na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 najpóźniej 24.09.2020 (na 2 tygodnie przed terminem polowej próby dzielności). Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera-nazwa- do polowej próby zaprzęgowej”.
  • W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na próbę (bez względu na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana.
  • UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty po tym terminie. W takim
    przypadku opłata jest podwójna i musi być wpłacona najpóźniej 3 dni robocze przed dniem rozpoczęcia polowej próby dzielności, do godz. 14.00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do próby.

Termin Próby 8-10 października 2020 r. Partynice (Wrocław)

Zdrowie
Ogiery muszą posiadać paszport konia z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak
szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień:

1. szczepienia podstawowe:
– pierwsze szczepienie:w dniu rozpoczęcia szczepień;
– drugie szczepienie: pomiędzy 21. a 92. dniem od pierwszego szczepienia;

2. szczepienie przypominające:
-pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7. miesiąca od drugiego szczepienia podstawowego;
– szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie bazowe;
-kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku;
-każde szczepienie przypominające musi być wykonane nie później niż 7 dni przed przybyciem na kwalifikację, wliczając w to dzień wykonania szczepienia;
– koń w momencie przybycia na kwalifikację musi mieć potwierdzone w paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
– każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić
wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją
oraz próbą. Brak wyników badań skutkować będzie utratą prawa udziału w kwalifikacji oraz
polowej próbie zaprzęgowej.
Ogiery przybywające na kwalifikację oraz próbę, mimo braku widocznych zmian skórnych,
mogą być nosicielami np. grzybicy i pomimo przestrzegania zasad higieny przez organizatora
kwalifikacji oraz próby, osobniki mniej odporne mogą zachorować i zostać czasowo wycofane
z pracy, co odbije się na wyniku próby dzielności. Dlatego zalecamy, aby przybywające na
kwalifikacje ogiery zostały uodpornione na tę chorobę za pomocą szczepienia przeciw
grzybicy (podobna zasada obowiązuje np. w Niemczech).

W czasie kwalifikacji i próby ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających
ani uspokajających (doping). Komisja w porozumieniu z lekarzem weterynarii PZHK
ma prawo skierować ogiera na badania antydopingowe w wyznaczonym laboratorium.

Uwaga!!! Na każdym etapie kwalifikacji i próby wykluczone zostaną ogiery, u których
stwierdzi się występowanie następujących wad: łykawość, wartogłowienie, ślepota
miesięczna oraz wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota, nieprawidłowy zgryz, jedno- lub obustronne wnętrostwo, szpat kostny, zajęczak oraz porażenie krtani).

Komisja zaleca przedstawienie ogiera okutego na przód.

Podczas polowej próby zaprzęgowej ogierów rasy śląskiej obowiązuje ocena punktowa będąca sumą ocen za poszczególne cechy, pomnożonych przez wagi tych cech (w ułamku dziesiętnym) oraz stałą 10.
Progi, od których ogiery będą wpisywane do ksiąg/dopuszczone do doskonalenia rasy, zależeć będą od średniej oraz odchylenia standardowego (SD) stawki i będą wynosić odpowiednio:
− dla ogierów śląskich: min. średnia – 1 SD

Miejsca noclegowe w najbliższej okolicy:
− Hotel AGRO WROCŁAW, ul. Zwycięska 4, 53-033 Wrocław, tel. (71) 339-72-15,
www.agrowroclaw.pl
− Hotel BACERO, ul. Ołtaszyńska 107, 53-034 Wrocław, tel. (71) 339-75-50,
www.hotelbacero.com.pl
− Hotel PODKOWA, ul. Wojszycka 8, 53-006 Wrocław, tel. (71) 79-00-111,
www.hotelpodkowa.pl
− Hotel IBIS BUDGET WROCŁAW POŁUDNIE, ul. Wyścigowa 35A
− Hotel NOVOTEL, ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław, tel. (71) 339-80-51

Wstecz