Paszporty-Rejestracja

Boczne logo

Paszporty zagraniczne

Konie z zagranicznymi paszportami, które NIE ZOSTAŁY zarejestrowane w POLSCE  (wpis w paszporcie przez PZHK/DZHK/OZHK .. ok) o ile po­sia­da­ją paszporty zgodne z wy­ma­ga­nia­mi Ustawy, zachowują te paszporty jako obo­wią­zu­ją­ce, ale muszą być zgłoszone do DZHK w terminie 7 dni od przywozu konia do Polski lub otrzymania paszportu zagranicznego (w przypadku koni urodzonych w Polsce) (aktualizacja 20.04.2023)

W tym celu należy dostarczyć (email/kurier/osobiścieok) do biura DZHK:

– druk : zgłoszenie koniowatego z zagranicznym paszportem do rejestru  pobierz i wypełnij 

Po otrzymaniu dokumentów pracownik DZHK Wrocław skontaktuje się z Państwem w celu zidentyfikowania koniowatego (czas oczekiwania ok 2 miesięcy).

Podczas identyfikacji właściciel koniowatego udostępnia pracownikowi DZHK:

– oryginalny dokument identyfikacyjny/paszport

– oświadczenie zmiany właściciela koniowatego* pobierz i wypełnij

*w przypadku jeśli nowy właściciel nie jest wpisany (przez właściwą Instytucję) w dokumencie identyfikacyjnym/paszporcie

 

W przypadku koni przeznaczonych do uboju paszporty zostaną zarejestrowane w Rejestrze Koniowatych i przekazane do CBDK (aktualizacja bazy: wtorki i piątki).

 

Konie z zagranicznymi paszportami, które ZOSTAŁY zarejestrowane w POLSCE   (przez następujące Związki : PZHK/DZHK/OZHK .. ok: należy dokonać jedynie zmiany właściciela. Więcej informacji  ok

*Zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z późn. zm. (Dz. U. z 2008r Nr 204 poz.1281 i z 2009r. Nr 116 poz.976) w przypadku zmiany właściciela koniowatego: nowy właściciel jest zobowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr.

„2. Posiadacz koniowatego przywiezionego z państwa trzeciego jest obowiązany
zgłosić podmiotowi, o którym mowa w art. 5, jego wwóz w terminie 30 dni od
dnia przeprowadzenia weterynaryjnej kontroli granicznej.
3. Posiadacz koniowatego przywiezionego z państwa członkowskiego jest obowiązany zgłosić podmiotowi, o którym mowa w art. 5, jego wwóz w terminie 30 dni
od dnia wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dokonując zgłoszenia koniowatych przywiezionych z zagranicy, należy przedstawić podmiotowi, o którym mowa w art. 5, paszporty lub inne dokumenty tych
koniowatych wystawione za granicą.”