Paszporty-Rejestracja

Boczne logo

Zgłoszenie koniowatego do paszportu

Zgłoszenie źrebaka formularz online 

TYLKO DLA KONI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 8, 14 i 15 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – niezaopatrywanie koni w paszporty, jak również wprowadzanie do obrotu i nabywanie koni niezaopatrzonych w paszporty jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Prosimy o zgłaszanie koni do DZHK zaraz po urodzeniu (do 7 dni) i jednocześnie przypominamy o konieczności zgłaszania źrebiąt do identyfikacji do 90 dni licząc od daty urodzenia. 

Nie przestrzeganie terminów  zgłoszeń koni do rejestru (identyfikacji) zawartych w rozporządzeniu Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r skutkuje tym, iż koń nie będzie mógł być przyjęty  do uboju w celu spożycia przez ludzi.

 

CO ZROBIĆ ABY UZYSKAĆ PASZPORT?

Zgłosić koniowatego do identyfikacji

1. wypełnić formularz online

lub

2. telefonicznie

lub

3. przysłać wypełniony druk Zgłoszenie Konia do Rejestru (dostępny w zakładce  Dokumenty i Druki)

Przy zgłoszeniu należy podać:

a) nazwę konia, datę i miejsce urodzenia konia, numer identyfikacyjny (numer paszportu) lub numer licencji matki oraz ojca konia, dane właściciela;

b) w przypadku braku świadectwa pokrycia właściciel zobowiązany jest podać: numer identyfikacyjny (numer paszportu) matki oraz ojca konia, dane właściciela;

w przypadku braku informacji odnośnie danych rodziców lub zgłoszenie koniowatego wystawiony zostanie dokument zastępczy.

Obowiązek przygotowania koniowatego do  zabiegu czipowania (oczyszczenie i unieruchomienie) spoczywa na właścicielu.

W przypadku zachorowania/upadku źrebaka na skutek czipowania należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Właściciel koniowatego osobiście zgłasza szkodę do Hestii podając numer naszej polisy 901005448426 pod numerem telefonu: 801 107 107. Aby szkoda została zwrócona, musi wynosić minimum równowartość 100 EURO (po zgłoszeniu szkody przyjeżdża rzeczoznawca z Hestii i wycenia szkodę).

 

CO ZROBIĆ W RAZIE ZNISZCZENIA/ZGUBIENIA PASZPORTU ?

Zostaje wydany duplikat paszportu, który wystawia Związek na którego terenie stacjonuje koń.
W celu uzyskania duplikatu paszportu właściciel konia powinien:
– skontaktować się z DZHK we Wrocławiu w celu zaczipowania konia 
– złożyć/przygotować pisemny wniosek o wydanie duplikatu paszportu
(wniosek do pobrania w: Dokumenty i Druki)
– zwrócić „zniszczony paszport”do DZHK Wrocław lub oświadczyć o utracie paszportu
– uiścić opłatę
 (Duplikat paszportu + Znakowanie konia (wszczepianie CHIPA) + Opłata za przesyłkę paszportu lub bezpłatny odbiór w biurze)

Jeśli właściciel nie był wpisany jako ostatni w paszporcie koniowatego na stronie 8 oraz nie został zarejestrowany w ogólnopolskiej bazie koniowatych) powinien dodatkowo 
– złożyć/przygotować umowę kupna sprzedaży 

UWAGA !!!

Zgodnie z art 16 rozporządzenia 504/2008/WE wystawienie duplikatu paszportu wiąże się z wyłączeniem zwierzęcia z łańcucha żywnościowego. Istnieje możliwość odstępstwa od w/w (art. 31 ust. 1 rozporządzenia 2015/262).

  

W celu włączenia koniowatego do łańcucha żywnościowego właściciel w terminie 30 dni od zgłoszenia utraty paszportu musi dostarczyć do DZHK dokument z PIW-u o zgodzie na zastosowanie odstępstwa.

 

Po otrzymaniu paszportu należy zwrócić się do lekarza opiekującego się zwierzęciem o uzupełnienie historii leczenia koniowatego w sekcji II części III duplikatu paszportu, a następnie do powiatowego lekarza o wpis daty zawieszenia zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/262.