Paszporty-Rejestracja

Boczne logo

Zgłoszenie koniowatego do paszportu

Właścicielu! Posiadaczu!
Od 6 stycznia 2023 r. potrzebny jest: NUMERU EWIDENCJI PRODUCENTÓW, a także NUMERU SIEDZIBY STADA. Bez wyżej wymienionych numerów nie będzie możliwa identyfikacja koniowatych i obsługa innych zdarzenia typu zgłoszenie urodzenia, przemieszczenie, zmiana właściciela etc.

Jeśli numer nie został nadany właściciel/posiadacz składa wniosek do POWIATOWEGO BIURA ARIMR o nadanie numeru identyfikacyjnego. Po uzyskaniu numeru EP, zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR miejsce, w którym przebywają zwierzęta, w celu nadania siedzibie stada numeru oraz zgłasza do komputerowej bazy danych utrzymywane w tej siedzibie koniowate. Zgodnie z art. 65 ustawy posiadacze i właściciele koniowatych dokonują ww. formalności w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt.

urodzone koniowate proszę zgłaszać: link2 lub  https://www.gov.pl/web/arimr/koniowate

Więcej informacji znajdziesz : (najczęściej zadawane pytania).


Zgłoszenie źrebaka formularz onlineobowiązywało do 5.01.2023

Od 6.01.2023 zgłoszenia przez ARiMR lub przesłanie upoważnienia dla DZHK (do dokonywania zgłoszeń do bazy ARiMR) oraz opłaty 20,00 zł od zgłoszonego konia 

Prosimy o śledzenie bieżących informacji i komunikatów na temat systemu o identyfikacji i rejestracji zwierząt na stronach internetowych ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat

TYLKO DLA KONI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt 8, 14 i 15 ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – niezaopatrywanie koni w paszporty, jak również wprowadzanie do obrotu i nabywanie koni niezaopatrzonych w paszporty jest wykroczeniem i podlega karze grzywny.

Prosimy o zgłaszanie koni do DZHK zaraz po urodzeniu (do 7 dni) i jednocześnie przypominamy o konieczności zgłaszania źrebiąt do identyfikacji do 90 dni licząc od daty urodzenia. 

Nie przestrzeganie terminów  zgłoszeń koni do rejestru (identyfikacji) zawartych w rozporządzeniu Komisji nr 504/2008/WE z dnia 6 czerwca 2008 r skutkuje tym, iż koń nie będzie mógł być przyjęty  do uboju w celu spożycia przez ludzi.

 

CO ZROBIĆ ABY UZYSKAĆ PASZPORT?

Zgłosić koniowatego do identyfikacji

1. wypełnić formularz onlineNIE JEST AKTUALNE

lub

2. telefonicznie-NIE JEST AKTUALNE

lub

3. przysłać wypełniony druk Zgłoszenie Konia do Rejestru (dostępny w zakładce  Dokumenty i Druki)–NIE JEST AKTUALNE

Przy zgłoszeniu należy podać:

a) nazwę konia, datę i miejsce urodzenia konia, numer identyfikacyjny (numer paszportu) lub numer licencji matki oraz ojca konia, dane właściciela;

b) w przypadku braku świadectwa pokrycia właściciel zobowiązany jest podać: numer identyfikacyjny (numer paszportu) matki oraz ojca konia, dane właściciela;

w przypadku braku informacji odnośnie danych rodziców lub zgłoszenie koniowatego wystawiony zostanie dokument zastępczy.

Obowiązek przygotowania koniowatego do  zabiegu czipowania (oczyszczenie i unieruchomienie) spoczywa na właścicielu.

W przypadku zachorowania/upadku źrebaka na skutek czipowania należy skontaktować się z lekarzem weterynarii. Właściciel koniowatego osobiście zgłasza szkodę do Hestii podając numer naszej polisy 901005448426 pod numerem telefonu: 801 107 107. Aby szkoda została zwrócona, musi wynosić minimum równowartość 100 EURO (po zgłoszeniu szkody przyjeżdża rzeczoznawca z Hestii i wycenia szkodę).

 

CO ZROBIĆ W RAZIE ZNISZCZENIA/ZGUBIENIA PASZPORTU ?

Zostaje wydany duplikat paszportu, który wystawia Związek na którego terenie stacjonuje koń.
W celu uzyskania duplikatu paszportu właściciel konia powinien:
– skontaktować się z DZHK we Wrocławiu w celu zaczipowania konia 
– złożyć/przygotować pisemny wniosek o wydanie duplikatu paszportu
(wniosek do pobrania w: Dokumenty i Druki)
– zwrócić „zniszczony paszport”do DZHK Wrocław lub oświadczyć o utracie paszportu
– uiścić opłatę
 (Duplikat paszportu + Znakowanie konia (wszczepianie CHIPA) + Opłata za przesyłkę paszportu lub bezpłatny odbiór w biurze)

Jeśli właściciel nie był wpisany jako ostatni w paszporcie koniowatego na stronie 8 oraz nie został zarejestrowany w ogólnopolskiej bazie koniowatych) powinien dodatkowo 
– złożyć/przygotować umowę kupna sprzedaży 

UWAGA !!!

Zgodnie z art 16 rozporządzenia 504/2008/WE wystawienie duplikatu paszportu wiąże się z wyłączeniem zwierzęcia z łańcucha żywnościowego. Istnieje możliwość odstępstwa od w/w (art. 31 ust. 1 rozporządzenia 2015/262).

  

W celu włączenia koniowatego do łańcucha żywnościowego właściciel w terminie 30 dni od zgłoszenia utraty paszportu musi dostarczyć do DZHK dokument z PIW-u o zgodzie na zastosowanie odstępstwa.

 

Po otrzymaniu paszportu należy zwrócić się do lekarza opiekującego się zwierzęciem o uzupełnienie historii leczenia koniowatego w sekcji II części III duplikatu paszportu, a następnie do powiatowego lekarza o wpis daty zawieszenia zgodnie z art. 31 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/262.