Zgłoszenie konia do paszportu

Typ zdarzenia

Dane zgłaszanego koniowatego

Dane hodowcy koniowatego

Dane właściciela koniowatego

Należy podać, jeżeli właściciel nie jest hodowcą.
W przypadku współwłasności/spółki cywilnej należy wskazać jedną osobę, która będzie wpisana do paszportu.

Adres do korespondencji

Nie wypełniać jeśli jest identyczny z adresem hodowcy lub właściciela konia!
W przypadku współwłasności/spółki cywilnej należy wskazać jedną osobę, która będzie wpisana do paszportu.

Oświadczam, że jestem właścicielem koniowatego. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Dz. U. z 2015 r. poz. 1172 z późniejszymi zmianami.

Dane końcowe