Boczne logo

Polityka Prywatności / RODO

Drodzy Państwo,
z pewnością słyszeliście o RODO. To nowe zasady ochrony danych osobowych, które zaczynają obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r., zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1,) znanej powszechnie jako „RODO”.

W związku z wypełnieniem wymogów ww. rozporządzenia Dolnośląski Związek Hodowców Koni informuje, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Związek Hodowców Koni
(ul. Olszewskiego 7, 51-642 Wrocław).

2. Cel i zakres przetwarzania danych osobowych:

  •  przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
  • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
  •  zakres przetwarzania danych osobowych: nazwisko, imiona, PESEL, nr telefonu, mail, adres, NIP, obywatelstwo.

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

5. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych.

6. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7. Dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu w innym celu niż zostały określone w momencie ich pobierania.

UWAGI POZOSTAŁE
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.