Paszporty-Rejestracja

Boczne logo

Zmiana właściciela

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 sprzedający (poprzedni właściciel) ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący (nowy właściciel) nabycia konia. Za niedopełnienie formalności w ciągu 7 dni grozi kara grzywny do 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny.

Na podstawie umowy kupna-sprzedaży ok lub w przypadku braku w/w dokumentu – wymagane jest oświadczenie zmiany właściciela ok koniowatego – w paszporcie dokonywana jest wówczas zmiana właściciela.
Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni *.
W przypadku współwłasności, współwłaściciele wskazują jedną osobę odpowiedzialną za konia, którą należy wpisać do paszportu.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy że kupując konia spoza województwa DOLNOŚLĄSKIEGO lub mieszkając w innej części Polski mogą Państwo przesłać paszport wraz z dokumentami do przerejestrowania do DZHK.

ABY PRZEREJESTROWAĆ KONIOWATEGO NALEŻY:

Wypełnione szczegółowo:

lub

wraz z paszportem należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura DZHK.

Informacje tam wpisane (imię i nazwisko, adres sprzedającego i kupującego (+numer telefonu)) podpisuje nowy właściciel (kupujący) i poprzedni właściciel (sprzedający).  W przypadku braku podpisu poprzedniego właściciela – wymagane jest podpisanie przez kupującego znajdującego się na oświadczeniu deklaracji („Oświadczam, że jestem nowym właścicielem koniowatego. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”). Właściciel rejestrujący pierwszego konia musi wpisać na zgłoszeniu (jednorazowo) swój numer pesel.

W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

Za przerejestrowanie koniowatego opłatę (17,50 zł – 1 zmiana) można uiścić w biurze DZHK lub wpłacić na konto. W przypadku konieczności odesłania paszportu przez DZHK do opłaty za zmianę właściciela należy doliczyć opłatę pocztową (zgodną z poniższą tabelą).

Nr. konta: BGŻ S.A. we Wrocławiu 75 2030 0045 1110 0000 0035 8140 z dopiskiem „nazwisko nowego właściciela – opłata za zmianę właściciela – nazwa konia nr paszportu ”
np. Jan Kowalski – opłata za zmianę właściciela konia – Baśka POL 999 67 99999 99

np 1 zmiana właściciela + odesłanie dokumentu 17,50+8,90=26,40 zł

np 2 zmiany właściciela + odesłanie dokumentu 2 x 17,50+8,90=43,90 zł

Opłata za odesłanie dokumentów pocztą

+

opłata za 1 zmianę * ilość sztuk
2-7 Paszportów

8,90

17,50 x ilość paszportów
> 8 Paszportów

18,20

17,50 x ilość paszportów

W PRZYPADKU WYREJESTROWANIA KONIOWATEGO NALEŻY: 

Wypełnione szczegółowo:

lub

lub

Jeden z wyżej wymienionych dokumentów należy wysłać pocztą, faksem lub dostarczyć do biura DZHK.

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 sprzedający (poprzedni właściciel) ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia. Za niedopełnienie formalności w ciągu 7 dni grozi kara grzywny do 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny.

 

*Zgodnie z art. 16  ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z późn. zm. (Dz. U. z 2008r Nr 204 poz.1281 i z 2009r. Nr 116 poz.976) w przypadku zmiany właściciela koniowatego: nowy właściciel jest zobowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr.

„7. W przypadku zmiany posiadacza koniowatego:
1) poprzedni i nowy posiadacz są obowiązani zawiadomić o tej zmianie, w
terminie 7 dni, podmiot, o którym mowa w art. 5;
2) poprzedni posiadacz koniowatego jest obowiązany przekazać nowemu posiadaczowi wraz z tym zwierzęciem jego paszport;
3) nowy posiadacz jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia otrzymania paszportu zwierzęcia przekazać ten dokument podmiotowi, o którym mowa w
art. 5, celem aktualizacji danych w nim zawartych;
4) opłatę za zmiany w rejestrze, o którym mowa w art. 13 ust. 1, ponosi nowy
posiadacz.”