Paszporty-Rejestracja

Boczne logo

Zmiana właściciela

Właścicielu! Posiadaczu!
Od 6 stycznia 2023 r. potrzebny jest: NUMERU EWIDENCJI PRODUCENTÓW, a także NUMERU SIEDZIBY STADA. Bez wyżej wymienionych numerów nie będzie możliwa identyfikacja koniowatych i obsługa innych zdarzenia typu zgłoszenie urodzenia, przemieszczenie, zmiana właściciela etc.

Jeśli numer nie został nadany właściciel/posiadacz składa wniosek do POWIATOWEGO BIURA ARIMR o nadanie numeru identyfikacyjnego. Po uzyskaniu numeru EP, zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR miejsce, w którym przebywają zwierzęta, w celu nadania siedzibie stada numeru oraz zgłasza do komputerowej bazy danych utrzymywane w tej siedzibie koniowate. Zgodnie z art. 65 ustawy posiadacze i właściciele koniowatych dokonują ww. formalności w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Obowiązuje nowy druk  oświadczenia zmiany właściciela- pobierz druk

Wymagania dotyczące tego zdarzenia określa art. 41 Ustawy SIRZ z dnia 4 listopada 2022 r. i Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych.

Nowy właściciel koniowatego zgłasza się do związku hodowców koniowatych i przedstawia:

 1. unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny;
 2. umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo składa pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego,
 3. wymaganie jest podanie numeru siedziby stada z  którego koniowaty przybył i numeru siedziby stada w którym koniowaty aktualnie się znajduje oraz numeru ewidencyjnego producenta(EP)

§ 29. Zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego zawiera : pobierz druk

 1. nazwę i adres związku hodowców koniowatych dokonującego zgłoszenia;
 2. numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), zwany dalej „numerem EP”, nowego właściciela koniowatego;
 3. numer siedziby stada nowego właściciela koniowatego;
 4. numer siedziby stada poprzedniego właściciela koniowatego;
 5. numer siedziby stada, w której przebywa koniowate;
 6. numer identyfikacyjny koniowatego lub UELN, jeżeli został nadany;
 7. numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;
 8. gatunek koniowatego;
 9. dołączoną do zgłoszenia kopię umowy lub oświadczenia, o których mowa w art. 41 pkt 2 lit. b ustawy.

Nowy właściciel ma na dokonanie tej czynności 7 dni od dnia zdarzenia = zmiany właściciela koniowatego.

Gdy dodatkowo wraz z właścicielem zostanie zmieniona siedziba stada = przemieszczenie koniowatego (zmiana miejsca stacjonowania konia powyżej 30 dni) właściciel (lub w jego imieniu posiadacz* – zawarta umowa upoważniająca) musi tę informacje (nową siedzibę stada tego koniowatego) zgłosić bezpośrednio do Komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR (patrz pytanie 20).

* Posiadacz może dokonywać zgłoszeń zdarzeń koniowatych po upoważnieniu go przez właściciela (umowa) zgodnie z art. 3 Rozporządzenia UE 2021/963 – (patrz pytanie 9).

Za przerejestrowanie koniowatego opłatę (35,00 zł – 1 zmiana) można uiścić w biurze DZHK lub wpłacić na konto. W przypadku konieczności odesłania paszportu przez DZHK do opłaty za zmianę właściciela należy doliczyć opłatę pocztową (zgodną z poniższą tabelą).

Nr. konta: 10 9584 1021 2003 0303 2857 0001 (Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce) z dopiskiem „nazwisko nowego właściciela – opłata za zmianę właściciela – nazwa konia nr paszportu ”
np. Jan Kowalski – opłata za zmianę właściciela konia – Baśka POL 999 67 99999 99

np 1 zmiana właściciela + odesłanie dokumentu 35,00+10,30=45,30 zł

np 2 zmiany właściciela + odesłanie dokumentu 2 x 35,00+10,30=80,30 zł

Opłata za odesłanie dokumentów pocztą

+

opłata za 1 zmianę * ilość sztuk
2-7 Paszportów

10,30

35,00 x ilość paszportów
> 8 Paszportów

18,30

35,00 x ilość paszportów
—————————————————————————————————
Poniższe przepisy obowiązywały do 6.01.2023 r:
Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 sprzedający (poprzedni właściciel) ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący (nowy właściciel) nabycia konia. Za niedopełnienie formalności w ciągu 7 dni grozi kara grzywny do 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny.

Na podstawie oświadczenia zmiany właściciela koniowatego  ok (lub umowy kupna-sprzedaży ok)  – w paszporcie dokonywana jest zmiana właściciela.
Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni *.
W przypadku współwłasności, współwłaściciele wskazują jedną osobę odpowiedzialną za konia, którą należy wpisać do paszportu.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy że kupując konia spoza województwa DOLNOŚLĄSKIEGO lub mieszkając w innej części Polski mogą Państwo przesłać paszport wraz z dokumentami do przerejestrowania do DZHK.

ABY PRZEREJESTROWAĆ KONIOWATEGO NALEŻY:

Wypełnione szczegółowo:

 

lub

wraz z PASZPORTEM należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura DZHK.

Informacje tam wpisane (imię i nazwisko, adres sprzedającego i kupującego (+numer telefonu)) podpisuje nowy właściciel (kupujący) i poprzedni właściciel (sprzedający).  W przypadku braku podpisu poprzedniego właściciela – wymagane jest podpisanie przez kupującego znajdującego się na oświadczeniu deklaracji („Oświadczam, że jestem nowym właścicielem koniowatego. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”). Właściciel rejestrujący pierwszego konia musi wpisać na zgłoszeniu (jednorazowo) swój numer pesel.

W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

Za przerejestrowanie koniowatego opłatę (35,00 zł – 1 zmiana) można uiścić w biurze DZHK lub wpłacić na konto. W przypadku konieczności odesłania paszportu przez DZHK do opłaty za zmianę właściciela należy doliczyć opłatę pocztową (zgodną z poniższą tabelą).

Nr. konta: 10 9584 1021 2003 0303 2857 0001 (Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce) z dopiskiem „nazwisko nowego właściciela – opłata za zmianę właściciela – nazwa konia nr paszportu ”
np. Jan Kowalski – opłata za zmianę właściciela konia – Baśka POL 999 67 99999 99

np 1 zmiana właściciela + odesłanie dokumentu 35,00+10,30=45,30 zł

np 2 zmiany właściciela + odesłanie dokumentu 2 x 35,00+10,30=80,30 zł

Opłata za odesłanie dokumentów pocztą

+

opłata za 1 zmianę * ilość sztuk
2-7 Paszportów

10,30

35,00 x ilość paszportów
> 8 Paszportów

18,30

35,00 x ilość paszportów

W PRZYPADKU WYREJESTROWANIA KONIOWATEGO NALEŻY: –-obowiązuje do 6.01.2023 r:

Wypełnione szczegółowo:

lub

lub

Jeden z wyżej wymienionych dokumentów należy wysłać pocztą, faksem lub dostarczyć do biura DZHK.

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 sprzedający (poprzedni właściciel) ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia. Za niedopełnienie formalności w ciągu 7 dni grozi kara grzywny do 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny.

 

*Zgodnie z art. 16  ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z późn. zm. (Dz. U. z 2008r Nr 204 poz.1281 i z 2009r. Nr 116 poz.976) oraz Dz. U. 2019 poz. 1149
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w przypadku zmiany właściciela koniowatego: nowy właściciel jest zobowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr.

„Art. 16. W przypadku zmiany właściciela koniowatego:
1) dokument identyfikacyjny jest przekazywany nowemu właścicielowi koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego;
2) nowy właściciel koniowatego jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany, podmiot, o którym mowa w art. 5, przedstawiając:
a) umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, w którym są zawarte imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres poprzedniego właściciela koniowatego,
b) dokument identyfikacyjny;
3) poprzedni właściciel koniowatego jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie podmiot, o którym mowa w art. 5, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany;
4) opłatę za dokonanie zmiany w zakresie danych nowego właściciela koniowatego w rejestrze koniowatych i dokumencie identyfikacyjnym ponosi nowy właściciel koniowatego.