Paszporty-Rejestracja

Boczne logo

Zmiana właściciela

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 sprzedający (poprzedni właściciel) ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia, a kupujący (nowy właściciel) nabycia konia. Za niedopełnienie formalności w ciągu 7 dni grozi kara grzywny do 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny.

Na podstawie oświadczenia zmiany właściciela koniowatego  ok (lub umowy kupna-sprzedaży ok)  – w paszporcie dokonywana jest zmiana właściciela.
Zmiana musi być dokonana w ciągu 7 dni *.
W przypadku współwłasności, współwłaściciele wskazują jedną osobę odpowiedzialną za konia, którą należy wpisać do paszportu.

W związku z licznymi zapytaniami informujemy że kupując konia spoza województwa DOLNOŚLĄSKIEGO lub mieszkając w innej części Polski mogą Państwo przesłać paszport wraz z dokumentami do przerejestrowania do DZHK.

ABY PRZEREJESTROWAĆ KONIOWATEGO NALEŻY:

Wypełnione szczegółowo:

 

lub

wraz z PASZPORTEM należy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura DZHK.

Informacje tam wpisane (imię i nazwisko, adres sprzedającego i kupującego (+numer telefonu)) podpisuje nowy właściciel (kupujący) i poprzedni właściciel (sprzedający).  W przypadku braku podpisu poprzedniego właściciela – wymagane jest podpisanie przez kupującego znajdującego się na oświadczeniu deklaracji („Oświadczam, że jestem nowym właścicielem koniowatego. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”). Właściciel rejestrujący pierwszego konia musi wpisać na zgłoszeniu (jednorazowo) swój numer pesel.

W przypadku osoby niepełnoletniej wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

Za przerejestrowanie koniowatego opłatę (17,50 zł – 1 zmiana) można uiścić w biurze DZHK lub wpłacić na konto. W przypadku konieczności odesłania paszportu przez DZHK do opłaty za zmianę właściciela należy doliczyć opłatę pocztową (zgodną z poniższą tabelą).

Nr. konta: 10 9584 1021 2003 0303 2857 0001 (Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce) z dopiskiem „nazwisko nowego właściciela – opłata za zmianę właściciela – nazwa konia nr paszportu ”
np. Jan Kowalski – opłata za zmianę właściciela konia – Baśka POL 999 67 99999 99

np 1 zmiana właściciela + odesłanie dokumentu 17,50+10,30=27,80 zł

np 2 zmiany właściciela + odesłanie dokumentu 2 x 17,50+10,30=45,30 zł

Opłata za odesłanie dokumentów pocztą

+

opłata za 1 zmianę * ilość sztuk
2-7 Paszportów

10,30

17,50 x ilość paszportów
> 8 Paszportów

18,30

17,50 x ilość paszportów

W PRZYPADKU WYREJESTROWANIA KONIOWATEGO NALEŻY: 

Wypełnione szczegółowo:

lub

lub

Jeden z wyżej wymienionych dokumentów należy wysłać pocztą, faksem lub dostarczyć do biura DZHK.

Przypominamy, że od dnia 5 maja 2016 sprzedający (poprzedni właściciel) ma obowiązek zgłoszenia sprzedaży konia. Za niedopełnienie formalności w ciągu 7 dni grozi kara grzywny do 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny.

 

*Zgodnie z art. 16  ustawy z dnia 02 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt z późn. zm. (Dz. U. z 2008r Nr 204 poz.1281 i z 2009r. Nr 116 poz.976) oraz Dz. U. 2019 poz. 1149
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w przypadku zmiany właściciela koniowatego: nowy właściciel jest zobowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni, podmiot prowadzący rejestr.

„Art. 16. W przypadku zmiany właściciela koniowatego:
1) dokument identyfikacyjny jest przekazywany nowemu właścicielowi koniowatego wraz z przeniesieniem posiadania tego koniowatego;
2) nowy właściciel koniowatego jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany, podmiot, o którym mowa w art. 5, przedstawiając:
a) umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego, w którym są zawarte imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwa, siedziba i adres poprzedniego właściciela koniowatego,
b) dokument identyfikacyjny;
3) poprzedni właściciel koniowatego jest obowiązany zawiadomić o tej zmianie podmiot, o którym mowa w art. 5, w terminie 7 dni od dnia dokonania tej zmiany;
4) opłatę za dokonanie zmiany w zakresie danych nowego właściciela koniowatego w rejestrze koniowatych i dokumencie identyfikacyjnym ponosi nowy właściciel koniowatego.