Aktualności

Polowy trening zaprzęgowy ogierów w 2020 r.

Polowy trening zaprzęgowy ogierów w 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem ogierów rasy śląskiej zgłoszonych do kwalifikacji do polowej próby zaprzęgowej.

Wszystkich właścicieli zgłoszonych ogierów prosimy o zapoznanie się z załączonym komunikatem i programem imprezy.

Dwudniowa kwalifikacja rozpocznie się 10 sierpnia (poniedziałek) na terenie Wrocławskiego Toru Wyścigów Konnych Partynice.

Dzień I
-) godz. 7:00-11:00 – zwózka ogierów, kontrola szczepień w paszporcie
hodowlanym przez lekarza weterynarii w trakcie wjazdu na teren obiektu
pojazdu transportującego konie – koperty tuż za bramą wjazdową
-) od godz. 9:00 – badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia – u każdego
ogiera w boksie
-) godz. 10:00 – obowiązkowa odprawa z właścicielami ogierów przed stajniami
-) godz. 11:00 – identyfikacja przez komisję i zmierzenie ogiera (trzy podstawowe
wymiary) w korytarzu małej stajni – kolejność ogierów dowolna, ogiera należy
przedstawić z paszportem, po zakończeniu badania przez lekarza weterynarii
-) godz. 14:00 – ocena ruchu i postawy kończyn na twardej nawierzchni –
na krótkiej ścianie pod halą
-) po zakończeniu oceny – odprawa przed II dniem i przejście trasy przemarszu
ogierów na rozprężalnię i plac pokazowy

Dzień II
-) godz. 9:00 – prezentacja ogierów w ręku na placu pokazowym – ogiery
prezentowane będą stawkami według rodów, a następnie oceniane będą przez
komisję sędziowską na płycie w pozycji „stój” oraz w ruchu (stęp, kłus)
na trójkącie. Wyniki kwalifikacji podawane będą do publicznej wiadomości
po zakończeniu oceny każdej stawki.

Prosimy o zapoznanie się z zaktualizowanym regulaminem.

Szanowni Państwo, informujemy hodowców i właścicieli ogierów rasy śląskiej i innych ras szlachetnych, że po odbyciu wielu rozmów z Wrocławskim Torem Wyścigów Konnych – Partynice, a także po weryfikacji miejsca ustalono termin kwalifikacji ogierów (10-11 sierpnia) i termin próby dzielności (8-10 października).

Przypominamy, że właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, a następnie OZHK/WZHK zgłaszają ogiery do PZHK w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2020 r. PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do kwalifikacji bezpośrednio od właścicieli.

Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 27 lipca 2020 r. opłaty
kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 200
w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw lub 400 zł w przypadku dużych
przedsiębiorstw za każdego ogiera zgłoszonego do polowej próby zaprzęgowej.

W związku z nowym charakterem próby dla ogierów rasy śląskiej prosimy o wyrozumiałość i śledzenie komunikatów na stronie Polskiego Związku Hodowców Koni. Dokładamy wszelkich starań, aby przeprowadzona kwalifikacja i próba w nowym miejscu przebiegła w sposób prawidłowy. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

REGULAMIN:

Kwalifikacja i polowy trening zaprzęgowy ogierów rasy śląskiej oraz innych ras szlachetnych w 2020 r.

Ogiery szlachetne, zgłoszone do polowej próby zaprzęgowej, zostały zakwalifikowane w 2019
r. na takich samych zasadach jak ogiery do polowej próby wierzchowej (badanie
weterynaryjne, ocena bonitacyjna, liniowa oraz ruch luzem) i nie przystępują do kwalifikacji
z ogierami śląskimi.
UWAGA! W związku z trudną do przewidzenia sytuacją sanitarno-epidemiologiczną należy
liczyć się z koniecznością przesunięcia kwalifikacji ogierów rasy śląskiej na termin
wrześniowy lub całkowitej rezygnacji z jej przeprowadzenia w 2020 r. Prosimy o regularne
śledzenie komunikatów na stronie www.pzhk.pl oraz w mediach społecznościowych.
Miejsce kwalifikacji ogierów rasy śląskiej zostanie podane niezwłocznie po ustaleniu tego
z organizatorem.

Kwalifikacja
Zgłoszenia ogierów rasy śląskiej
Właściciele ogierów powinni zgłosić je do właściwego OZHK/WZHK, a następnie OZHK/WZHK
zgłaszają ogiery do PZHK w nieprzekraczalnym terminie do 27 lipca 2020 r. wraz z pomiarami
zoometrycznymi (w przypadku ogierów rasy śląskiej wstępna ocena bonitacyjna nie jest
wymagana). PZHK nie będzie przyjmował zgłoszeń ogierów do kwalifikacji bezpośrednio od
właścicieli.
Właściciele ogierów zobligowani są do uiszczenia, najpóźniej do 27 lipca 2020 r. opłaty
kwalifikacyjnej na konto PZHK 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 w wysokości 200 zł
w przypadku mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 400 zł w przypadku dużych
przedsiębiorstw za każdego ogiera zgłoszonego do polowej próby zaprzęgowej. Na przelewie
należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do polowej próby zaprzęgowej”. W przypadku
wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na kwalifikację (bez względu na przyczynę) opłata
kwalifikacyjna nie będzie zwracana.
UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty kwalifikacyjnej po 27 lipca
2020 r. W takim przypadku opłata kwalifikacyjna wynosi 400 zł w przypadku mikro-, małych i
średnich przedsiębiorstw oraz 800 zł w przypadku dużych przedsiębiorstw i musi być
wpłacona najpóźniej do 6 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00 (decyduje data zaksięgowania
wpłaty na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub
wpłaty po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie
ogiera do kwalifikacji.
Wiek ogierów rasy śląskiej
Do polowej próby zaprzęgowej kwalifikowane są ogiery 2-letnie, urodzone do 31 maja 2018
r. Ogiery urodzone po 1 czerwca zdają próbę dzielności w roku następnym bez obniżania
wyniku. Ogiery starsze, które z różnych przyczyn nie zdawały próby we właściwym terminie,
mogą do niej przystąpić do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 4 lata. Do
kwalifikacji mogą przystąpić również ogiery 3-letnie oraz te ogiery 4-letnie, które nie
startowały w zawodach jeździeckich rangi regionalnej, ogólnopolskiej i wyższej.
Zdrowie
Ogiery muszą posiadać paszport konia z wpisanymi szczepieniami przeciwko grypie. Brak
szczepień bądź jakiekolwiek nieprawidłowości w schemacie szczepień spowodują
niedopuszczenie ogiera do kwalifikacji. Obowiązuje następujący schemat szczepień:
1. szczepienia podstawowe:
– pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień;
– drugie szczepienie – pomiędzy 21. a 92. dniem od pierwszego szczepienia;
2. szczepienie przypominające:
– pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7. miesiąca od drugiego
szczepienia podstawowego;
– szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią
szczepienie bazowe;
– kolejne szczepienie przypominające, zgodnie z zaleceniem producenta, w
okresie przed upływem 1 roku;
– każde szczepienie przypominające musi być wykonane nie później niż 7 dni
przed przybyciem na kwalifikację, wliczając w to dzień wykonania szczepienia;
– koń w momencie przybycia na kwalifikację musi mieć potwierdzone w
paszporcie minimum szczepienie podstawowe;
– każde szczepienie musi być wpisane do paszportu konia i poświadczone
podpisem i pieczątką lekarza weterynarii dokonującego szczepienia.

W przypadku wszelkiego rodzaju zmian skórnych, właściciel zobligowany jest przedstawić
wynik badania laboratoryjnego z okresu nie wcześniej niż dwóch tygodni przed kwalifikacją
oraz próbą. Brak wyników badań skutkować będzie utratą prawa udziału w kwalifikacji oraz
polowej próbie zaprzęgowej.

Ogiery przybywające na kwalifikację oraz próbę, mimo braku widocznych zmian skórnych,
mogą być nosicielami np. grzybicy i pomimo przestrzegania zasad higieny przez organizatora
kwalifikacji oraz próby, osobniki mniej odporne mogą zachorować i zostać czasowo wycofane
z pracy, co odbije się na wyniku próby dzielności. Dlatego zalecamy, aby przybywające na
kwalifikacje ogiery zostały uodpornione na tę chorobę za pomocą szczepienia przeciw
grzybicy (podobna zasada obowiązuje np. w Niemczech).

W czasie kwalifikacji i próby ogier nie może być pod wpływem środków pobudzających
ani uspokajających (doping). Komisja w porozumieniu z lekarzem weterynarii PZHK
ma prawo skierować ogiera na badania antydopingowe w wyznaczonym laboratorium.
Uwaga!!! Na każdym etapie kwalifikacji i próby wykluczone zostaną ogiery, u których
stwierdzi się występowanie następujących wad: łykawość, wartogłowienie, ślepota
miesięczna oraz wad uniemożliwiających wpis do księgi (obustronna ślepota, nieprawidłowy
zgryz, jedno- lub obustronne wnętrostwo, szpat kostny, zajęczak oraz porażenie krtani).

Komisja zaleca przedstawienie ogiera okutego na przód.
Badania markerów genetycznych
Ogiery zakwalifikowane do polowej próby zaprzęgowej muszą mieć potwierdzone
pochodzenie po obojgu rodzicach. W tym celu lekarz weterynarii pracujący na zlecenie PZHK
pobiera krew lub włosy zakwalifikowanym ogierom i wysyła do analizy. Pochodzenie potwierdza się na podstawie badań markerów genetycznych ogiera i jego rodziców. Jeśli wynik badania wykaże niezgodność pary rodzicielskiej lub w przypadku braku możliwości potwierdzenia pochodzenia po obojgu rodzicach, ogier traci prawo udziału w polowej próbie zaprzęgowej.
UWAGA: Dotacyjne badanie markerów genetycznych przysługuje tylko zakwalifikowanym do
treningu ogierom, u których zostanie potwierdzone pochodzenie po wskazanych rodzicach.
W przypadku stwierdzenia niezgodności pochodzenia koszty badania pokrywa właściciel
ogiera.
Porażenie krtani
Do księgi koni ras: małopolskiej, wielkopolskiej, polskiego konia szlachetnego półkrwi
i śląskiej nie mogą być wpisane konie, u których stwierdzono jakikolwiek stopień porażenia
krtani. Ogiery ras: małopolskiej, wielkopolskiej oraz polski koń szlachetny półkrwi muszą
mieć wykonane badanie endoskopowe przed polową próbą zaprzęgową. Gdy właściciel
ogiera rasy śląskiej nie zgadza się poddać ogiera podejrzanego o porażenie krtani badaniu
endoskopowemu, podczas kwalifikacji lub próby, ogier taki zostanie wyłączony z kwalifikacji
lub próby.

Ogier rasy śląskiej przygotowywany do polowej próby zaprzęgowej nie ma prawa
uczestniczyć w zawodach sportowych np. MPMK.
Program kwalifikacji (program może ulec zmianie)
I dzień
 Kontrola szczepień przeciwko grypie w paszporcie hodowlanym przez lekarza
weterynarii w trakcie wjazdu na teren obiektu pojazdu transportującego konie
 Badanie weterynaryjne ogólnego stanu zdrowia ogiera
 Identyfikacja ogierów
 Mierzenie ogierów (trzy podstawowe wymiary) oraz ocena ruchu i postawy
kończyn na twardej nawierzchni
II dzień
 Prezentacja w ręku
Ogiery oceniane będą przez Komisję na płycie w pozycji „stój” oraz w ruchu (stęp, kłus)
na trójkącie. Aby ogier został zakwalifikowany do polowej próby zaprzęgowej musi zostać
zbonitowany na minimum 78 pkt.
Podczas kwalifikacji oraz próby dzielności obowiązuje wędzidło o łagodnym działaniu.
W wątpliwych przypadkach Komisja Oceny ma prawo nakazać wymianę wędzidła.
UWAGA!!! Ogier odrzucony na którymkolwiek etapie kwalifikacji nie może przystąpić do
próby dzielności.

Polowa próba dzielności
Do polowej próby zaprzęgowej mogą przystąpić zakwalifikowane ogiery śląskie oraz ogiery
innych ras szlachetnych:
 zakwalifikowane w dniach 29-31.10.2019 r. w Lesznie (badanie weterynaryjne, ocena
bonitacyjna, ocena liniowa, ocena ruchu luzem);
 zgłoszone na próbę dzielności bez wcześniejszej kwalifikacji, po uiszczeniu
dodatkowej opłaty.
Zgłoszenia
Właściciele ogierów, które nie przeszły wcześniejszej kwalifikacji, zobligowani są
do zgłoszenia ich do biura PZHK oraz uiszczenia odpowiedniej opłaty na konto PZHK
68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem polowej próby
dzielności. Na przelewie należy nanieść adnotację „Zgłoszenie ogiera do polowej próby
zaprzęgowej”. W przypadku wycofania lub nieprzywiezienia ogiera na próbę (bez względu
na przyczynę) opłata kwalifikacyjna nie będzie zwracana.
UWAGA!!! Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty po tym terminie. W takim
przypadku opłata jest podwójna i musi być wpłacona najpóźniej 3 dni robocze przed dniem
rozpoczęcia polowej próby dzielności, do godz. 14.00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty
na koncie PZHK lub przesłania do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty
po tym terminie nie będą uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera
do próby.
Powtórna próba dzielności
Ogier, który nie zdał próby lub został wycofany z treningu z powodu kontuzji i/lub choroby
może w roku następnym przystąpić do próby bez kwalifikacji bez obniżania wyniku
końcowego, pod warunkiem, że spełnia on wymagania dotyczące wieku.
Komisja Kwalifikacyjna
(ogiery rasy śląskiej)
Komisja Oceny
 Janusz Lawin – Przewodniczący
 Beata Kapica
 Maciej Wyszomirski
 Janusz Lawin – Przewodniczący
 Beata Kapica
 Maciej Wyszomirski
 Krzysztof Wójcik

Wpis do ksiąg ogierów po polowej próbie zaprzęgowej
Podczas polowej próby zaprzęgowej ogierów rasy śląskiej oraz innych ras szlachetnych
obowiązuje ocena punktowa będąca sumą ocen za poszczególne cechy, pomnożonych przez
wagi tych cech (w ułamku dziesiętnym) oraz stałą 10.
Progi, od których ogiery będą wpisywane do ksiąg/dopuszczone do doskonalenia rasy,
zależeć będą od średniej oraz odchylenia standardowego (SD) stawki i będą wynosić
odpowiednio:
 dla ogierów śląskich: min. średnia – 1 SD
 dla ogierów szlachetnych hodowli polskiej (wlkp, sp): min. średnia
 dla ogierów szlachetnych hodowli zagranicznej: min. średnia + 1 SD
 dla ogierów rasy małopolskiej (wpis do księgi małopolskiej): min. średnia – 1 SD
 dla ogierów rasy wielkopolskiej do krycia klaczy objętych Programem Ochrony
Zasobów Genetycznych: min. średnia – 1 SD
 dla ogierów tzw. maści kolorowych: min. średnia – 1 SD
Wpis do ksiąg
ogierów po alternatywnych próbach użytkowości
Właściciele ogierów ras szlachetnych (w tym pełnej krwi angielskiej) zgłaszają do biura PZHK
do dnia 27 lipca 2020 r. ogiery, załączając odpowiednie dokumenty potwierdzające
uzyskanie minimum sportowego w MPMK lub innych alternatywnych próbach użytkowości,
w celu bonitacji przez Komisję.
Opłata w wysokości 400 zł musi zostać wpłacona na konto PZHK (68 1240 6175 1111 0000
4571 0410) również najpóźniej do dnia 27 lipca 2020 r. W tytule przelewu należy podać
nazwę ogiera. Możliwe jest zgłoszenie ogiera i uregulowanie opłaty po 27 lipca 2020 r.
W takim przypadku opłata wynosi 800 zł i musi być wpłacona najpóźniej do dnia 6 sierpnia
2020 r. do godz. 14.00 (decyduje data zaksięgowania wpłaty na koncie PZHK lub przesłania
do PZHK potwierdzenia wpłaty). Zgłoszenia i/lub wpłaty po tym terminie nie będą
uwzględniane. Brak wpłaty spowoduje niedopuszczenie ogiera do oceny przez Komisję.
Po uzyskaniu przez ogiera odpowiedniej bonitacji, w celu uzyskania przez ogiera wpisu
do księgi / dopuszczenia do rozrodu, właściciel musi przedstawić:
 ujemny wynik badania w kierunku porażenia krtani;
 komplet zdjęć w kierunku osteochondrozy OCD wraz z oceną dokonaną przez lekarzy
PZHK;
 wynik badania markerów genetycznych DNA potwierdzającego pochodzenie
po wskazanej parze rodzicielskiej.

Miejsca noclegowe w najbliższej okolicy:
 Hotel AGRO WROCŁAW, ul. Zwycięska 4, 53-033 Wrocław, tel. (71) 339-72-15,
www.agrowroclaw.pl
 Hotel BACERO, ul. Ołtaszyńska 107, 53-034 Wrocław, tel. (71) 339-75-50,
www.hotelbacero.com.pl
 Hotel PODKOWA, ul. Wojszycka 8, 53-006 Wrocław, tel. (71) 79-00-111,
www.hotelpodkowa.pl
 Hotel IBIS BUDGET WROCŁAW POŁUDNIE, ul. Wyścigowa 35A
 Hotel NOVOTEL, ul. Wyścigowa 35, 53-011 Wrocław, tel. (71) 339-80-51

Wstecz