Aktualności

Rejestracja zagranicznych paszportów

Rejestracja zagranicznych paszportów

Polski Związek Hodowców Koni  przypomina, że wszystkie koniowate dla których dokumenty wydał podmiot w innym państwie członkowskim UE znajdujące się na terenie Polski powinny zostać zgłoszone do 30 dni przez właścicieli  do DZHK ( w celu zarejestrowania w Centralnej Bazy Danych Koniowatych prowadzonej przez PZHK).

Wynika to z art.27 pkt. 2 rozporządzenia  Komisji (UE) 2015/262 z dnia 17 lutego 2015 roku który mówi:

„Niezależnie od instytucji wydającej, która wydała dokument identyfikacyjny zgodnie z art. 9 ust. 1, art. 14, art. 29 lub art. 32, posiadacz zwierzęcia z rodziny koniowatych zapewnia złożenie dokumentu identyfikacyjnego w instytucji wydającej, o której mowa w art. 5 ust. 1, odpowiedniej dla kategorii zwierzęcia z rodziny koniowatych w państwie członkowskim, w którym położone jest gospodarstwo, w którym znajduje się zwierzę z rodziny koniowatych, w celu przekazania danych identyfikacyjnych, o których mowa w art. 38 ust. 1, w ciągu 30 dni od:

  1. a) wydania dokumentu identyfikacyjnego zgodnie z art. 9 ust. 1 przez instytucję wydającą poza państwem członkowskim, w którym położone jest gospodarstwo;
  2. b) wprowadzenia zwierzęcia z rodziny koniowatych do państwa członkowskiego, w którym położone jest gospodarstwo, z innego państwa członkowskiego, z wyjątkiem:

(-) koniowatych uczestniczących w konkursach, wyścigach, pokazach, treningach i zrywce przez okres nie dłuższy niż 90 dni;

(-) ogierów utrzymywanych w danym państwie członkowskim w sezonie rozpłodowym;

(-) klaczy utrzymywanych w danym państwie członkowskim do celów hodowlanych przez okres nieprzekraczający 90 dni; 3.3.2015 L 59/22 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL

(-) koniowatych przebywających w obiekcie weterynaryjnym z przyczyn medycznych;

(-) koniowatych przeznaczonych do uboju w ciągu 10 dni od ich wprowadzenia.

Konie z zagranicznymi paszportami, które NIE ZOSTAŁY zarejestrowane w POLSCE  (przez PZHK/DZHK/OZHK .. ok) o ile po­sia­da­ją paszporty zgodne z wy­ma­ga­nia­mi Ustawy, zachowują te paszporty jako obo­wią­zu­ją­ce, ale muszą być zarejestrowane w polskiej bazie koniowatych w terminie 1 miesiąca od przywozu konia do Polski lub otrzymania paszportu zagranicznego (w przypadku koni urodzonych w Polsce)

W tym celu należy dostarczyć do biura DZHK: (aktualizacja 01.04.2019)

– zgłoszenie koniowatego z zagranicznym paszportem do rejestru  pobierz i wypełnij

– oryginalny dokument identyfikacyjny/paszport

– oświadczenie zmiany właściciela koniowatego* pobierz i wypełnij

*w przypadku jeśli nowy właściciel nie jest wpisany (przez właściwą Instytucję) w dokumencie identyfikacyjnym/paszporcie

Po otrzymaniu dokumentów pracownik DZHK Wrocław skontaktuje się z Państwem w ciągu miesiąca w celu zidentyfikowania koniowatego.

W przypadku koni przeznaczonych do uboju paszporty zostaną zarejestrowane w Rejestrze Koniowatych i przekazane do CBDK (aktualizacja bazy: wtorki i piątki).

Konie z zagranicznymi paszportami, które ZOSTAŁY zarejestrowane w POLSCE   (przez następujące Związki : PZHK/DZHK/OZHK .. ok) : należy dokonać jedynie zmiany właściciela. Więcej informacji  ok

Wstecz