Aktualności

Wydawania świadectw zootechnicznych

Wydawania świadectw zootechnicznych

Polski Związek Hodowców Koni przedstawia procedurę wydawania „Świadectw zootechnicznych” na materiał biologiczny wprowadzany do obrotu i druków „Zaświadczeń o dokonaniu inseminacji”.

Procedura została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 Rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt z dnia 8 czerwca 2016 r.;
 2. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/717 z dnia 10 kwietnia 2017 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu (tekst mający znaczenie dla EOG);
 3. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/602 z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/717 w odniesieniu do wzorów formularzy świadectw zootechnicznych dotyczących zwierząt hodowlanych i ich materiału biologicznego wykorzystywanego do rozrodu;
 4. USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. Dz.U. 2007 Nr 133 Poz. 92;
 5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich. Dz.U. 2009 Nr 209 Poz. 1610 z dnia 10 grudnia 2009 r.

PROCEDURA wydawania  „Świadectw zootechnicznychdla stacji pobierania i przechowywania nasienia oraz stacji przechowywania nasienia ogierów (zwanych dalej stacjami nasienia), upoważnionych przez PZHK

 1. Świadectwa zootechniczne wydawane są przez OZHK/WZHK dla upoważnionej przez PZHK (wymienionej w załączniku do programu hodowli) stacji nasienia dla ogierów wpisanych/uznanych do naszych ksiąg.
 2. Stacja nasienia składa do właściwego OZHK/WZHK pisemny wniosek o wydanie „Świadectw zootechnicznych” (zał. 1) przedkładając listę ogierów, których nasienie zdeponowano w stacji. Stacja nasienia bez zbędnej zwłoki informuje OZHK/WZHK o wszelkich zmianach na liście ogierów (nasienie od nowych ogierów, brak nasienia ogiera w ofercie stacji).
 3. Rodowody ogierów, których nasienie znajduje się w stacji nasienia muszą być zarejestrowane w PZHK i znajdować się w bazie danych PZHK.
 4. OZHK/WZHK sprawdza dostarczoną listę ogierów w bazie PZHK i na liście zamieszczonej na stronie pzhk.pl.
 5. OZHK/WZHK drukuje z bazy „Świadectwa zootechniczne dla materiału biologicznego/nasienia ogierów uznanych/dopuszczonych do ksiąg prowadzonych przez PZHK.
 6. Stacja nasienia wnosi jednorazową opłatę w kwocie 50 zł za jedno „Świadectwo zootechniczne”.
 7. Stacja nasienia wydaje do każdej porcji nasienia kopię wydanego z OZHK/WZHK „Świadectwa zootechnicznego uzupełniając o dane dotyczące nasienia oraz stempluje pieczęcią stacji i podpisuje.

 

PROCEDURA wydawania  „Świadectw zootechnicznych” przez OZHK/WZHK dla stacji nasienia ogierów nieupoważnionych przez PZHK

 1. Świadectwa zootechniczne wydawane są przez OZHK/WZHK dla stacji nasienia, dla ogierów wpisanych/uznanych do naszych ksiąg. Wnioskująca stacja powinna  być zarejestrowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (wymagane przedłożenie decyzji PIW). Informacja o prowadzeniu działalności znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rejestr-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-nadzorowana.

 1. Podmiot musi posiadać zgodę MRiRW na prowadzenie działalności.
 2. Stacja nasienia składa do właściwego OZHK/WZHK pisemny wniosek o wydanie

„Świadectwa zootechnicznego” dla każdej partii nasienia ogiera.

 1. Rodowód ogiera, którego nasienie znajduje się w stacji nasienia musi być zarejestrowane w PZHK i znajdować się w bazie danych PZHK.
 2. OZHK/WZHK sprawdza dane ogiera w bazie PZHK i na liście zamieszczonej na stronie pzhk.pl.
 3. OZHK/WZHK drukuje z bazy „Świadectw zootechniczne” dla materiału biologicznego/nasienia ogierów uznanych/dopuszczonych do ksiąg prowadzonych przez PZHK, uzupełniając o dane dotyczące nasienia ogiera oraz stempluje pieczęcią OZHK/WZHK i podpisuje.
 4. Stacja nasienia wnosi każdorazowo opłatę w kwocie 50 zł za jedno „Świadectwo zootechniczne”.
 5. Stacja nasienia wydaje do każdej porcji nasienia „Świadectwo zootechniczne wydane przez OZHK/WZHK.

 

PROCEDURA wydawania  druków „Zaświadczeń o dokonaniu inseminacjidla stacji nasienia ogierów

 1. Druki „Zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy” wydawane są przez OZHK/WZHK dla stacji nasienia, dla ogierów wpisanych/uznanych do naszych ksiąg.
 2. Druki są wydawane na podstawie złożonego  wniosku (zał. 1), przed dokonaniem inseminacji.
 3. O wydanie druków „Zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy” może wystąpić lekarz inseminujący klacz, jeżeli posiada pisemne upoważnienie właściciela nasienia i dokumenty na powierzone do inseminacji nasienie, czyli „„Świadectwo zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym” oraz „Świadectwo zootechniczne.
 4. Druki „Zaświadczeń sztucznego unasienniania klaczy” stacja nasienia dołącza do sprzedawanego nasienia w ilości zgodnej z ilością sprzedawanego nasienia oraz dołącza „Świadectwo zootechniczne”. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt gospodarskich. U. 2009 Nr 209 Poz. 1610 z dnia 10 grudnia 2009 r.

„§6. 1. Jedną część oryginału zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy, z wyjątkiem klaczy czystej krwi arabskiej i klaczy szetlandzkiej, wystawianego bezpośrednio po zabiegu przez podmiot wykonujący usługi w zakresie sztucznego unasienniania, otrzymuje właściciel klaczy, a druga część oryginału jest przekazywana podmiotowi prowadzącemu księgę hodowlaną lub rejestr, do których jest wpisany ogier – dawca nasienia.”

 1. Osoba uprawniona do dokonania inseminacji wypełnia druk po dokonaniu inseminacji.

 

PROCEDURA wydawania  druków „Zaświadczeń o dokonaniu inseminacjidla osoby fizycznej, która zakupiła nasienie poza granicą kraju

 1. O wydanie druków „Zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy” może wystąpić osoba fizyczna, która zakupiła nasienie poza granicą kraju, przedstawiając dokumenty „Świadectwo zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym” oraz „Świadectwo zootechniczne.
 2. Druki „Zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy” wydawane są przez OZHK/WZHK dla ogierów wpisanych/uznanych do naszych ksiąg.
 3. Druki są wydawane na podstawie złożonego  wniosku (zał. 1), przed dokonaniem inseminacji.
 4. O wydanie druków „Zaświadczenia sztucznego unasienniania klaczy” może wystąpić lekarz inseminujący klacz, jeżeli posiada pisemne upoważnienie właściciela nasienia i dokumenty na powierzone do inseminacji nasienie, czyli „„Świadectwo zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym” oraz „Świadectwo zootechniczne.

Uwaga:

 1. Każde nasienie nowo zakupione powinno być zaopatrzone w „Świadectwo zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym” oraz „Świadectwo zootechniczne”.
 2. W każdym wątpliwym przypadku możemy zlecić badanie DNA na koszt właściciela. Zdarzają się przypadki zamiany nasienia.
 3. Zgłaszający źrebię do identyfikacji powinien przedłożyć w przypadku koni hodowlanych obowiązujące „Świadectwo pokrycia/ „Zaświadczenie sztucznego unasienniania klaczy ”. Jeżeli takich nie posiada to pochodzenie potwierdza badaniem DNA (dotyczy koni hodowlanych).

Podmioty upoważnione przez PZHK do wydawania świadectw zootechnicznych:

Centra pozyskiwania nasienia

 1. Małopolska Hodowla Roślin Sp. z o.o.,
  Stadnina Koni Białka; 22-300 Krasnystaw
 2. MM Brothers Sp. z o.o.
  ul. Anieli Krzywoń 1; 41-922 Radzionków

Centra przechowywania nasienia

 1. Kim-Konsult Izabela Mizera
  ul. Kasztanowa 1058-521 Jeżów Sudecki
 2. Instytut Zootechniki -Państwowy Instytut Badawczy
  ul. Sarego 2; 31-047 Kraków,
  ul. Krakowska 1, działka 427/37; 31-083 Balice k. Krakowa

Uwagi:

 1. Każde nasienie nowo zakupione powinno być zaopatrzone w „Świadectwo zdrowia w handlu wewnątrzwspólnotowym” oraz „Świadectwo zootechniczne”.
 2. W każdym wątpliwym przypadku możemy zlecić badanie DNA na koszt właściciela. Zdarzają się przypadki zamiany nasienia.
 3. Zgłaszający źrebię do identyfikacji powinien przedłożyć w przypadku koni hodowlanych obowiązujące „Świadectwo pokrycia klaczy” / „Zaświadczenie sztucznego unasienniania klaczy”. Jeżeli takich nie posiada to pochodzenie potwierdza badaniem DNA (dotyczy koni hodowlanych).
Wstecz