Aktualności

Zasady dopuszczania ogierów/nasienia

Zasady dopuszczania ogierów/nasienia

Zasady dopuszczania ogierów lub nasienia ogierów zagranicznych do ksiąg sp, wlkp, m i śl według zasad programów hodowli

(obowiązuje od 01.04.2019 r.)

 1. Przed dopuszczeniem ogiera/nasienia do rozrodu w księgach sp/wlkp/m/śl należy sprawdzić czy nasienie tego ogiera nie zostało już wcześniej dopuszczone do rozrodu na wniosek innego hodowcy. Powyższa informacja znajduje się na stronie https://rejestry.pzhk.pl
 2. Zaleca się, aby ogiery/nasienie ogierów wpisanych do zagranicznych ksiąg stadnych lub po alternatywnych próbach użytkowości zostało dopuszczone do użycia w polskich rasach półkrwi – sp/wlkp/m/śl przed pokryciem/zabiegiem inseminacji klaczy. Zgłoszenie po pokryciu lub zabiegu inseminacji spowoduje konieczność wykonania badań markerów genetycznych DNA potwierdzających pochodzenie urodzonego źrebięcia oraz uiszczenia przez właściciela źrebięcia dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł na rzecz OZHK/WZHK.
 3. W przypadku, gdy ogier/nasienie nie zostało jeszcze dopuszczone do rozrodu w powyższych księgach należy wypełnić on-line wniosek o wpis do księgi ogiera / wniosek o dopuszczenie nasienia do rozrodu wraz z załączeniem potwierdzenia wpłaty na konto PZHK: 68 1240 6175 1111 0000 4571 0410 z dopiskiem uznanie ogiera – NAZWA lub uznanie nasienie ogiera – NAZWA:
  • 200 zł za rozpatrzenie wniosku przez KKS i zarejestrowanie nasienia ogiera
  • 400 zł za rozpatrzenie wniosku przez KKS, zarejestrowanie i ocenę ogiera
  • markery genetyczne DNA – w imieniu hodowcy PZHK może wystąpić do laboratorium z prośbą o uzyskanie z laboratorium zagranicznego wyników badań markerów genetycznych DNA ogiera/nasienia (koszt jednego certyfikatu DNA wynosi 65 zł). W przypadku, gdy ogier lub para rodzicielska nie zostali przebadani, PZHK nie gwarantuje uzyskania certyfikatu badań markerów genetycznych DNA od zagranicznego laboratorium lub związku.
  • w przypadku ogierów xx oraz oo – w imieniu hodowcy PZHK może pomóc w uzyskaniu dokumentów z PKWK:
   • rodowód do 3 pokolenia (65 zł),
   • karierę ogiera z handicapem (kariera w Polsce koszt 65 zł, w przypadku ogiera, który biegał za granicą koszty w zależności od stawek w kraju, w którym biegał).

UWAGA!
Wniosek niekompletny lub nieopłacony będzie odsyłany do wnioskującego, a jego realizacja zostanie wznowiona po uzyskaniu potwierdzenia wpłaty wysłanego do PZHK przez wnioskującego. Kwota na dowodzie wpłaty musi być zgodna z kwotą wynikającą ze złożonego wniosku.

I. Warunki jakie musi spełnić ogier, który ma zostać wpisany/dopuszczony do rozrodu w księgach sp/wlkp/m/śl

 1. Ogier z zagranicznym paszportem musi zostać zarejestrowany w bazie koniowatych PZHK tzn. zidentyfikowany przez odpowiedni OZHK/WZHK, dlatego do wniosku o dopuszczenie do hodowli w rasach sp/wlkp/m/śl przesłanego do PZHK, należy załączyć skan paszportu (bez stron weterynaryjnych),
 2. Właściciel ogiera jest zobowiązany do wypełnienia oświadczenia MŚP/DP we właściwym OZHK/WZHK,
 3. Ogier, który został dopuszczony do hodowli w księgach z Zał. Nr 1 Listy A (czasowo lub dożywotnio) musi zostać oceniony (zbonitowany oraz opisany liniowo) przez kierownika OZHK/WZHK, który przesyła wyniki oceny do PZHK na adres: cuber@pzhk.pl,
 4. Ogiery (w tym ogiery xx i oo), które spełniły wymagania określone w odpowiednich programach hodowli, w tym wymagania alternatywnych prób użytkowości, muszą zostać poddane ocenie przez Komisję w czasie kwalifikacji lub próby dzielności ogierów/klaczy wierzchowych lub bezpośrednio po zakończeniu Mistrzostw Polski Młodych Koni (jeżeli taka ocena będzie organizowana). Dotyczy to również ogierów z Zał. Nr 1 Lista B i C Programu hodowli koni rasy wlkp i sp,
 5. Po pozytywnej ocenie Komisji lub kierownika OZHK/WZHK właściciel ogiera musi dostarczyć do PZHK:
  1. zaświadczenie, że ogier jest wolny od porażenia krtani, wystawione przez uprawnionego przez PZHK lekarza weterynarii
  2. zdjęcia RTG/OCD (nie dotyczy ogierów ubiegających się o wpis do księgi koni rasy śląskiej): mailem na adres cuber@pzhk.pl (instrukcja wykonywania zdjęć). Koszt oceny zdjęć przez lekarza PZHK wynosi 200 zł +VAT (246 zł). W przypadku konieczności powtórnej oceny zdjęć (np. nieprawidłowego ich wykonania) każdorazowo koszt oceny wynosi 200 zł +VAT (246 zł). Zgodnie z programami hodowli ogier z 3 stopniem OCD ma prawo być użytkowany w rozrodzie, ta informacja jest podawana w rejestrze ogierów na stronie internetowej www.pzhk.pl.
  3. potwierdzenie pochodzenia po wybranej parze rodzicielskiej przez jedno z laboratoriów (Poznań lub Kraków). Oznacza to, że materiał genetyczny ogiera (włosy/ krew – w przypadku ogierów starszych) musi zostać dostarczone do ww. laboratoriów, a wynik badania danego ogiera musi zostać porównany z certyfikatami matki i ojca tego ogiera. Wynik ten musi zostać wprowadzony do bazy PZHK przez laboratorium.
 6. Po otrzymaniu dokumentu z PZHK o wpisie do księgi/dopuszczeniu do rozrodu w odpowiedniej księdze/księgach danego ogiera należy zwrócić się do odpowiedniego OZHK/WZHK, w celu załatwienia formalności związanych z wydaniem zaświadczenia o wpisie ogiera do księgi, druków inseminacji/świadectw pokryć klaczy.

II. Warunki jakie musi spełnić ogier, którego nasienie ma zostać dopuszczone do użycia w księgach sp/wlkp/m/śl:

 1. Ogier – dawca nasienia musi być zarejestrowany /wpisany/ uznany w zagranicznej księdze stadnej.
 2. Nasienie ogierów zagranicznych ras półkrwi uznanych czasowo lub dożywotnio przez księgi stadne wymienione w Zał. Nr 1 Lista A programu hodowli koni rasy wlkp i sp, może być dopuszczone do użycia na taki sam okres w księdze polskiego konia szlachetnego półkrwi lub wielkopolskiej (informacje dotyczące uznania w jednym z poniższych związków hodowlanych muszą zostać potwierdzone przez PZHK).
 3. Hodowca ubiegający się o dopuszczenie do rozrodu w księgach sp/wlkp/m/śl nasienia zagranicznego ogiera musi przedstawić wynik badania markerów genetycznych DNA ogiera (nie mylić z numerem badania). W jego imieniu certyfikat z zagranicznego laboratorium lub związku może uzyskać PZHK lub jedno z dwóch laboratoriów, z którymi PZHK współpracuje (Poznań lub Kraków, adresy: https://www.pzhk.pl/hodowla/genetyczna-kontrola-pochodzenia-koni/). Hodowca może także zrobić to we własnym zakresie, ale PZHK musi uzyskać potwierdzenie z polskiego laboratorium, że jest to wynik badania DNA, a nie numer badania.
 4. Wnioskujący o dopuszczenie nasienia danego ogiera do rozrodu w księgach sp/wlkp/m/śl, po otrzymaniu zgody z PZHK, musi przedstawić w odpowiednim OZHK/WZHK świadectwo zootechniczne oraz świadectwo zdrowia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami UE muszą być dołączone do partii nasienia.

Zasady uznawania ogierów hodowli krajowej zawarte są
w programach hodowli poszczególnych ras.

Wstecz