Aktualności

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

Katalog ogierów śląskich i innych ras szlachetnych do ZT Książ

Zapraszamy do za­po­zna­nia się z katalogiem ogierów ra­sy ślą­skiej oraz po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych, zgło­szo­nych na kwa­li­fi­ka­cję do 60-​dniowego sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu o pro­fi­lu za­przę­go­wym w ZT Książ.

Kwalifikacja od­bę­dzie się w dniach 7-​8 sierp­nia 2017 r. (poniedziałek-​wtorek). Właścicieli ogie­rów ra­sy ślą­skiej pro­si­my o przed­sta­wie­nie ko­ni do iden­ty­fi­ka­cji, ba­da­nia we­te­ry­na­ryj­ne­go oraz ko­mi­syj­ne­go po­mia­ru w po­nie­dzia­łek o godz. 15:00, zaś wła­ści­cie­li ogie­rów po­zo­sta­łych ras szla­chet­nych we wto­rek, rów­nież o godz. 15:00. W ka­ta­lo­gu za­miesz­czo­ne są rów­nież zasady kwalifikacji ogie­rów.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Wstecz