Aktualności

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

Nabór klaczy rasy śląskiej do ZT

Informujemy, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy ra­sy ślą­skiej do sta­cjo­nar­ne­go tre­nin­gu za­przę­go­we­go w Zakładzie Treningowym w Książu obę­dzie się w dniu 09 ma­ja 2017 r. (wto­rek). Planowane roz­po­czę­cie kwa­li­fi­ka­cji o go­dz. 11:00.

Wszystkich za­in­te­re­so­wa­ny­ch ser­decz­nie za­pra­sza­my.

Wstecz