Aktualności

Świadectw pokrycia klaczy

Świadectw pokrycia klaczy

do 30 grudnia 2023 r. lub kara w wysokości 100 zł.

Informacja dla właścicieli punktów kopulacyjnych:

Dolnośląski Związek Hodowców Koni we Wrocławiu przypomina o dostarczeniu do biura DZHK do 30 grudnia 2023 r. grzbietów świadectw pokryć klaczy (część A)– wypełnionych i podpisanych przez właściciela/dzierżawcę ogiera. Zgodnie z uchwałą Zarządu DZHK rozliczenie bloczków po tym terminie skutkuje karą w wysokości 100 zł.

Prosimy o dokładne i czytelne wypisywanie świadectwa pokrycia klaczy(poniżej przykład), a w szczególności:

-) daty wydania bloczku + miejscowość  w której znajduje się punkt kopulacyjny (górna część bloczka)

-) daty pokrycia klaczy i kolejnych skoków należy wypełnić na tym samym świadectwie krycia

-) nazwy klaczy i nr paszportu, pochodzenie,

-) dane właściciela klaczy zgodne z ostatnim wpisem w paszporcie (imię i nazwisko z dokładnym adresem zamieszkania – nr domu, kod pocztowy – poczta). W przypadku niezgodności stanu rzeczywistego z danymi w paszporcie należy odesłać właściciela klaczy do DZHK Wrocław. Przypominamy, że zmianę właściciela  w paszporcie należy dokonać w DZHK Wrocław ciągu 7 dni. Za niedopełnienie formalności grozi kara 500 zł nakładana przez Państwowy Inspektorat Weterynaryjny.

W razie wykorzystania wszystkich kartek w bloczku, prosimy o zwrot zużytego (uzupełnionego) do biura Związku, w celu otrzymania nowego bloczku.

Bloczki na stanówkę w 2024 roku będą wysyłane właścicielom/dzierżawcom ogierów dopiero po spełnieniu następujących warunków:

  • obowiązkowy przegląd hodowlany
  • zdany bloczek pokryć ze stanówki za 2023 rok, przesłany do Związku najpóźniej do dnia 30.12.2023 r.
  • aktualne badanie na nosicielstwo chorób zakaźnych dla ogierów stojących na punktach kopulacyjnych (kryjących obce klacze)
  • decyzję weterynaryjną o otwarciu punktu kopulacyjnego (dla ogierów kryjących obce klacze). Informacje o istniejących punktach kopulacyjnych zamieszcza Główny Inspektorat Weterynaryjny: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rejestr-podmiotow-prowadzacych-dzialalnosc-nadzorowana (zakładka 25: 02-dolnośląski okręg,  08-lubuski, 10-łódzki, 16-opolski, 30-wielkopolski)

Po otrzymaniu bloczków właściciel zobowiązany jest do odesłania podpisanego oświadczenia o otrzymanych drukach, w przeciwnym wypadku bloczki będzie można odebrać TYLKO w biurze DZHK.

Tylko ogiery, które spełnią te warunki będą umieszczone w rejestrze i na stronach internetowych PZHK i DZHK oraz dopuszczone do krycia klaczy w programach ochronnych (dotacyjnych).

W przypadku chęci zamieszczenia zdjęć ogierów w katalogu/wykazie ogierów kryjących w 2024 r. prosimy o przekazanie takiej informacji podczas przeglądu ogierów. Gotowe strony lub zdjęcia z opisem słownym należy przesyłać na adres ozhk.wroclaw@interia.pl.

Uwaga: wszystkie stare niewykorzystane bloczki są nieaktualne. W przypadku wypisania świadectwa pokrycia klaczy na nieaktualnym druku, źrebięta te nie zostaną opisane jako hodowlane.

Właściciele ogierów, którzy nie dostarczą w/w dokumentów do 30.12.2023 r. muszą się liczyć z faktem, że ogiery te nie zostaną zamieszczone w Wykazie ogierów na sezon rozpłodowy 2024 r.

Wstecz