Aktualności

UWAGA! Obligatoryjne ubezpieczenia koni w Zakładach Treningowych

UWAGA! Obligatoryjne ubezpieczenia koni w Zakładach Treningowych

Polski Związek Hodowców Koni na wnio­sek ho­dow­ców na­wią­zał współ­pra­cę z fir­mą ubez­pie­cza­ją­cą ko­nie bę­dą­ce w tre­nin­gu sta­cjo­nar­nym w Zakładach Treningowych. Począwszy od kwa­li­fi­ka­cji ogie­rów ślą­skich do ZT Książ (07-08.08.2017 r.) obo­wią­zu­je ob­li­ga­to­ryj­ne ubez­pie­cze­nie wszyst­kich za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do tre­nin­gu ko­ni. Składka ubez­pie­cze­nio­wa w 2017 ro­ku wy­no­si 120 zł brut­to. Zakres ubez­pie­cze­nia obej­mu­je od­szko­do­wa­nie w przy­pad­ku pad­nię­cia i ubo­ju z ko­niecz­no­ści, trwa­łej utra­ty war­to­ści użyt­ko­wej, od kra­dzie­ży z wła­ma­niem lub ra­bun­ku oraz od po­nie­sio­nych kosz­tów le­cze­nia. Suma ubez­pie­cze­nia w ubez­pie­cze­niu z za­kre­sie peł­nym wy­no­si 10.000 zł, z sub­li­mi­tem od­po­wie­dzial­no­ści w ubez­pie­cze­niu kosz­tów le­cze­nia na jed­no i wszyst­kie zda­rze­nia – 3.000 zł. oraz w ubez­pie­cze­niu trwa­łej utra­ty war­to­ści użyt­ko­wej – 1.000 zł.

Wstecz