Aktualności

ZAKŁADY TRENINGOWE (zaprzęgowe) KLACZY 2017 -wymagania i terminy

ZAKŁADY TRENINGOWE (zaprzęgowe) KLACZY 2017 -wymagania i terminy

Okręgowy Związek Hodowców Koni we Wrocławiu informuje, że kwa­li­fi­ka­cja kla­czy rasy ślą­skiej do sta­cjo­nar­nego tre­ningu za­przę­go­wego w Zakładzie Treningowym w Książu od­bę­dzie się w dniu 21 lutego 2017 r. (wtorek). Wszystkich za­in­te­re­so­wa­nych ser­decz­nie za­pra­szamy.

 

Opłaty:

Opłatę kwalifikacyjna w wysokości 300 zł od zgłoszonej klaczy – należy uiścić naj­póź­niej na dwa ty­go­dnie przed kwa­li­fi­ka­cją na kon­to PZHK:   68 1240 6175 1111 0000 4571 0410.  Brak wpła­ty w wy­zna­czo­nym do te­go ter­mi­nie skut­ko­wać bę­dzie skre­śle­niem kla­czy z li­sty zgło­szeń.

 

Trening zaprzęgowy

Klacze
szla­chet­ne
Miejsce Kwalifikacje Próba
koń­co­wa
Kwalifikacje Wyniki Zdjęcie
zwy­cię­skiej kla­czy
śl. Książ 21 lu­te­go 21-​24 kwiet­nia
m, wlkp, sp, za­gr, śl.* Klikowa 14 mar­ca 12-​13 ma­ja
śl. Książ 9 ma­ja 7-​8 lip­ca
m, wlkp, sp, za­gr, śl.* Klikowa 4 lip­ca 1-​2 wrze­śnia

więcej 

Wstecz