Aktualności

Zmiana właściciela w paszporcie

Zmiana właściciela w paszporcie
Właścicielu! Posiadaczu!
Od 6 stycznia 2023 r. potrzebny jest: NUMERU EWIDENCJI PRODUCENTÓW, a także NUMERU SIEDZIBY STADA(kupującego i sprzedającego). Bez wyżej wymienionych numerów nie będzie możliwa identyfikacja koniowatych i obsługa innych zdarzenia typu zgłoszenie urodzenia, przemieszczenie, zmiana właściciela etc.

Jeśli numer nie został nadany właściciel/posiadacz składa wniosek do POWIATOWEGO BIURA ARIMR o nadanie numeru identyfikacyjnego. Po uzyskaniu numeru EP, zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR miejsce, w którym przebywają zwierzęta, w celu nadania siedzibie stada numeru oraz zgłasza do komputerowej bazy danych utrzymywane w tej siedzibie koniowate. Zgodnie z art. 65 ustawy posiadacze i właściciele koniowatych dokonują ww. formalności w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Obowiązuje nowy druk  oświadczenia zmiany właściciela- pobierz druk

Wymagania dotyczące tego zdarzenia określa art. 41 Ustawy SIRZ z dnia 4 listopada 2022 r. i Rozporządzenie MRiRW z dnia 23 grudnia 2022 r. w sprawie dokonywania zgłoszeń, składania wniosków lub przekazywania informacji do komputerowej bazy danych.

Nowy właściciel koniowatego zgłasza się do związku hodowców koniowatych i przedstawia:

 1. unikalny dożywotni dokument identyfikacyjny;
 2. umowę, na podstawie której zostało przeniesione prawo własności koniowatego, albo składa pisemne oświadczenie o nabyciu koniowatego,
 3. wymaganie jest podanie numeru siedziby stada z  którego koniowaty przybył i numeru siedziby stada w którym koniowaty aktualnie się znajduje oraz numeru ewidencyjnego producenta(EP)

§ 29. Zgłoszenie zmiany właściciela koniowatego zawiera : pobierz druk

 1. nazwę i adres związku hodowców koniowatych dokonującego zgłoszenia;
 2. numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 2001), zwany dalej „numerem EP”, nowego właściciela koniowatego;
 3. numer siedziby stada nowego właściciela koniowatego;
 4. numer siedziby stada poprzedniego właściciela koniowatego;
 5. numer siedziby stada, w której przebywa koniowate;
 6. numer identyfikacyjny koniowatego (nr paszportu) lub UELN, jeżeli został nadany;
 7. numer elektronicznego identyfikatora, jeżeli jest znany;
 8. gatunek koniowatego;
 9. dołączoną do zgłoszenia kopię umowy lub oświadczenia, o których mowa w art. 41 pkt 2 lit. b ustawy.
 10. pesel sprzedającego i kupującego

Nowy właściciel ma na dokonanie tej czynności 7 dni od dnia zdarzenia = zmiany właściciela koniowatego.

Gdy dodatkowo wraz z właścicielem zostanie zmieniona siedziba stada = przemieszczenie koniowatego (zmiana miejsca stacjonowania konia powyżej 30 dni) właściciel (lub w jego imieniu posiadacz* – zawarta umowa upoważniająca) musi tę informacje (nową siedzibę stada tego koniowatego) zgłosić bezpośrednio do Komputerowej bazy danych prowadzonej przez ARiMR (patrz pytanie 20).

* Posiadacz może dokonywać zgłoszeń zdarzeń koniowatych po upoważnieniu go przez właściciela (umowa) zgodnie z art. 3 Rozporządzenia UE 2021/963 – (patrz pytanie 9).

Za przerejestrowanie koniowatego opłatę (35,00 zł – 1 zmiana) można uiścić w biurze DZHK lub wpłacić na konto. W przypadku konieczności odesłania paszportu przez DZHK do opłaty za zmianę właściciela należy doliczyć opłatę pocztową (zgodną z poniższą tabelą).

Nr. konta: 10 9584 1021 2003 0303 2857 0001 (Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Długołęce) z dopiskiem „nazwisko nowego właściciela – opłata za zmianę właściciela – nazwa konia nr paszportu ”
np. Jan Kowalski – opłata za zmianę właściciela konia – Baśka POL 999 67 99999 99

np 1 zmiana właściciela + odesłanie dokumentu 35,00+10,30=45,30 zł

np 2 zmiany właściciela + odesłanie dokumentu 2 x 35,00+10,30=80,30 zł

Opłata za odesłanie dokumentów pocztą

+

opłata za 1 zmianę * ilość sztuk
2-7 Paszportów

10,30

35,00 x ilość paszportów
> 8 Paszportów

18,30

35,00 x ilość paszportów
Wstecz